• Executive Assistant

  Shenzhen One Planet Foundation 深圳一个地球自然基金会
  Shenzhen
  • Full Time
  • 2 years ago
 • Senior Officer

  Shenzhen One Planet Foundation 深圳一个地球自然基金会
  Shenzhen
  • Full Time
  • 2 years ago
 • 管理培训生

  Shenzhen One Planet Foundation 深圳一个地球自然基金会
  Shenzhen
  • Full Time
  • 2 years ago